Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Autolink for blogger - Tự động chèn link vào các từ khóa trong blogger

AUTOLINK FOR BLOGGER - TỰ ĐỘNG CHÈN LINK VÀO CÁC TỪ KHÓA BLOGSPOT
Bạn có biết plugin " Tags Wikipedia " trong Wordpress? nó sẽ tìm kiếm trong bài viết của bạn bất kỳ từ nào giống như categories và tạo cho nó một liên kết đến categories này. Ví dụ, trong bài viết của bạn, có một categories hay label "abc"- Tags đơn giản, bạn sẽ thấy trong bài viết của bạn xuất hiện từ "abc" và tự động tạo cho nó một liên kết đến categories abc. 


Demo từ khóa chèn là "máy tính"
Nhìn vào mỗi bài viết ta thấy từ "máy tính" và  "điện thoại" đều được tự động chèn link đến newscn.vn .

Các bước  
1,Open  template  bằng trình soạn thảo .

2,Tìm từ khóa </head>
 thêm dòng này  vào phía trước
<script src=" http://webvn20.googlecode.com/files/autotag.js " type="text/javascript"></script>

3,Tìm dòng  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  và nhìn thấy dòng code  :
<p>
                                             <data:post.body/>                                
                                         </p>
thay thế bằng code sau
<p>
                                         <div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'>
                                             <data:post.body/>
                                         </div>        
                                         <script type='text/javascript'>
                                             highlightSearchTerms('máy tính',true,'http://www.newscn.vn/search/label/máy tính','summary<data:post.id/>');
                                             highlightSearchTerms('điện thoại',true,'http://www.newscn.vn/search/label/điện thoại ','summary<data:post.id/>');
                                         </script>                                        
                                     </p>

   trong đoạn code trên thì ,"máy tính" và "điện thoại" sẽ tự động thêm link sau :, "http://www.newscn.vn"  .
muốn add thêm từ khóa chỉ cần chèn thêm dòng code sau:

highlightSearchTerms('từ khóa cần chèn link',true,'link dẫn đến từ khóa','summary<data:post.id/>'); 
   các script sẽ tìm  "từ khóa cần chèn link"  trong bài  và thay  thế  bằng 1 link "link dẫn đến từ khóa"  .


Q.Duy (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean